Vintecatro ou vinte e catro? Aprende a escribir os números

A escrita dos números cardinais é ben sinxela. Só debemos seguir unha única regra.

En galego, as combinacións de números a partir do vinte escríbense separadas. Por iso, é incorrecto dicir *vintecatro. A única forma válida é vinte e catro.

Como se escriben os números en galego?

cero
un/unha
dous/dúas
tres 
catro
cinco
seis
sete
oito
nove
dez
once
doce
trece
catorce
quince
dezaseis
dezasete
dezaoito
dezanove
vinte
vinte e un/unha
vinte e dous/dúas
trinta
trinta e un/unha
trinta e dous/dúas
corenta
cincuenta
sesenta
setenta
oitenta
noventa
cen
cento un/unha
douscentos/duascentas
trescentos/-as
catrocentos/-as
cincocentos/-as,  quiñentos/-as
seiscentos/-as
setecentos/-as
oitocentos/-as
novecentos/-as
mil
mil un/unha
dous/dúas mil

É habitual escoitarmos nalgunhas zonas as formas *dazasies, *dazasete, *dazaoito ou *dazanove, mais son incorrectas. A norma establece que os números compostos sobre dez, deben manter o “e”: dezaseis, dezasete, dezaoito e dezanove.

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer