Patacas fritas ou fritidas? Sabes usar ben os participios?

Seguramente máis dunha vez tiveches esta pregunta, pois a resposta é ben doada. As dúas formas son correctas, só que dependendo da función que teña o participio empregaremos unha forma ou outra. En galego a maioría dos verbos teñen participios regulares, mais tamén hai verbos que só teñen participios irregulares ou mesmo teñen os dous, o participio regular e o irregular. Neste caso, utilizaremos un ou outro en función do papel que xogue no enunciado. A seguir, imos ver cando se utiliza canda un.

Participios: definición

A Real Academia Galega define o participio como a forma verbal que participa da natureza do verbo e do adxectivo, polo que pode variar en xénero e número.

Participios regulares

Como se forman os participios regulares?

Os participios regulares fórmanse quitando a terminación –ar, -er, -ir do infinitivo e engadindo á raíz as formas  –ado nos verbos da primeira conxugación e  –ido nos verbos da segunda e da terceira.

Formación dos participios regulares

ConxugaciónInfinitivoParticipio
1ª conxugaciónamaramado
2ª conxugacióncoñecercoñecido
3ª conxugaciónvivirvivido

Participios irregulares

Algúns participios en galego non seguen a regra dos participios regulares. A este tipo de participios denominámolos participios irregulares. 

VerboParticipioVerboParticipio
abrirabertofacerfeito
cubrircubertopoñerposto
dicirditopórposto
escribirescritovervisto

Participios duplos

Algúns verbos teñen dous participios, o regular e o irregular. O emprego dunha forma ou outra depende da función que teñan no enunciado.

Utilizamos o participio regular cando ten función verbal. Por exemplo:

  • As patacas foron fritidas na fritideira de aire.
  • Con toda esta humidade a roupa aínda non deu enxugado de todo.
  • Unha vez elixido presidente, terá que facerse cargo dos problemas.

Pola contra, empregamos o participio irregular cando ten valor de adxectivo.

  • As patacas fritas de bolsa sabor xamón son as miñas preferidas.
  • A roupa xa está enxoita.
  • O presidente electo tomará posesión nas vindeiras semanas.

Velaquí unha lista dos participios duplos máis frecuentes:

VerboParticipio regularParticipio irregularVerboParticipio regularParticipio irregular
acenderacendidoacesofritir/frixirfritido/frixidofrito
acolleracollidoacolleitogañargañadogaño
anexaranexadoanexogastargastadogasto
cansarcansadocansoimprimirimprimidoimpreso
ceibarceibadoceibe/ceibolimparlimpadolimpo
collercollidocolleitomaldicirmaldicidomaldito
comercomidocomestomorrermorridomorto
completarcompletadocompletonacernacidonado
concluírconcluídoconclusopagarpagadopago
corrompercorrompidocorruptoprenderprendidopreso
desenvolverdesenvolvidodesenvoltoresolverresolvidoresolto/resoluto
disolverdisolvidodisoltosalvarsalvadosalvo
editareditadoéditosecarsecadoseco
encherenchidocheosuspendersuspendidosuspenso
envolverenvolvidoenvoltosuxeitarsuxeitadosuxeito
enxugarenxugadoenxoitotollertollidotorto
erguererguidoergueitotorcertorcidotorto
escollerescollidoescolleitovolvervolvidovolto

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer