Patacas fritas ou fritidas? Sabes usar ben os participios?

Seguramente máis dunha vez tiveches esta pregunta, pois a resposta é ben doada. As dúas formas son correctas, só que dependendo da función que teña o participio empregaremos unha forma ou outra. En galego a maioría dos verbos teñen participios regulares, mais tamén hai verbos que só teñen participios irregulares ou mesmo teñen os dous, o participio regular e o irregular. Neste caso, utilizaremos un ou outro en función do papel que xogue no enunciado. A seguir, imos ver cando se utiliza canda un.

Participios: definición

A Real Academia Galega define o participio como a forma verbal que participa da natureza do verbo e do adxectivo, polo que pode variar en xénero e número.

Participios regulares

Como se forman os participios regulares?

Os participios regulares fórmanse quitando a terminación –ar, -er, -ir do infinitivo e engadindo á raíz as formas  –ado nos verbos da primeira conxugación e  –ido nos verbos da segunda e da terceira.

Formación dos participios regulares

ConxugaciónInfinitivoParticipio
1ª conxugaciónamaramado
2ª conxugacióncoñecercoñecido
3ª conxugaciónvivirvivido

Participios irregulares

Algúns participios en galego non seguen a regra dos participios regulares. A este tipo de participios denominámolos participios irregulares. 

VerboParticipioVerboParticipio
abrirabertofacerfeito
cubrircubertopoñerposto
dicirditopórposto
escribirescritovervisto

Participios duplos

Algúns verbos teñen dous participios, o regular e o irregular. O emprego dunha forma ou outra depende da función que teñan no enunciado.

Utilizamos o participio regular cando ten función verbal. Por exemplo:

  • As patacas foron fritidas na fritideira de aire.
  • Con toda esta humidade a roupa aínda non deu enxugado de todo.
  • Unha vez elixido presidente, terá que facerse cargo dos problemas.

Pola contra, empregamos o participio irregular cando ten valor de adxectivo.

  • As patacas fritas de bolsa sabor xamón son as miñas preferidas.
  • A roupa xa está enxoita.
  • O presidente electo tomará posesión nas vindeiras semanas.

Velaquí unha lista dos participios duplos máis frecuentes:

VerboParticipio regularParticipio irregularVerboParticipio regularParticipio irregular
acenderacendidoacesofritir/frixirfritido/frixidofrito
acolleracollidoacolleitogañargañadogaño
anexaranexadoanexogastargastadogasto
cansarcansadocansoimprimirimprimidoimpreso
ceibarceibadoceibe/ceibolimparlimpadolimpo
collercollidocolleitomaldicirmaldicidomaldito
comercomidocomestomorrermorridomorto
completarcompletadocompletonacernacidonado
concluírconcluídoconclusopagarpagadopago
corrompercorrompidocorruptoprenderprendidopreso
desenvolverdesenvolvidodesenvoltoresolverresolvidoresolto/resoluto
disolverdisolvidodisoltosalvarsalvadosalvo
editareditadoéditosecarsecadoseco
encherenchidocheosuspendersuspendidosuspenso
envolverenvolvidoenvoltosuxeitarsuxeitadosuxeito
enxugarenxugadoenxoitotollertollidotorto
erguererguidoergueitotorcertorcidotorto
escollerescollidoescolleitovolvervolvidovolto

Comparte!

Que podes ler aquí

Entradas relacionadas

Comera ou comese. Sabes utilizalos correctamente?

Acotío, por influencia doutras linguas, confúndese o antepretérito do Indicativo co pretérito do Subxuntivo. Neste artigo aprenderás a diferencialos e a utilizalos correctamente. Cando se usa o antepretérito do Indicativo? O antepretérito do Indicativo

Comera ou comese. Sabes utilizalos correctamente?

Acotío, por influencia doutras linguas, confúndese o antepretérito do Indicativo co pretérito do Subxuntivo. Neste artigo aprenderás a diferencialos e a utilizalos correctamente. Cando se usa o antepretérito do Indicativo? O antepretérito do Indicativo

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer

Os 250 erros máis comúns en galego que nunca máis vas cometer